Ceník

Architektonická studie je proces návrhu vašeho rodinného domu, kterého výsledkem je elaborát, na základě kterého je možné bez problémů zpracovat projekt pro stavební povolení anebo projekt pro realizaci stavby. Díky architektonické studii si spolu ujasníme množství souvislostí, o kterých jste předtím možno ani netušili. V úvode studie spolu naformulujeme požadavky na návrh domu a spolu zjistíme případné omezení výstavby v dané lokalitě.
Na základě těchto podkladů potom navrhneme půdorys vašeho budoucího rodinného domu. Navrhnutý půdorys, obvykle po několika kolech úprav, získá finální podobu. Na základe půdorysu vypracujeme 2D pohledy a 3D model objektu, kde spolu doladíme estetické a materiálové prvky.

Projekt na stavební povolení slouží na vydání stavebního povolení. Je méně podrobný jako projekt pro realizaci stavby a neobsahuje výkresy detailů ani výkazy materiálů a prvků. Projekt na stavební povolení umíme proto vypracovat rychleji a levněji než realizační projekt stavby. Výhodný je hlavně u jednodušších rodinných domů, které se dají postavit i z projektu na stavební povolení a tým ušetřit potřebné finance na stavbu domu.  

Projekt pro realizaci stavby (realizační projekt) slouží na vydání stavebního povolení a také pro samotnou realizaci stavby. Jedná se o podrobnější projekt než je projekt na stavební povolení. Realizační projekt obsahuje všechno co je součástí projektu na stavební povolení, navíc obsahuje podrobněji okótované výkresy, řešení stavebních detailů, výkaz oken a dveří, výkaz klempířských a truhlářských prvků, výkaz výměr a materiálů stejně jako rozpočet. Také projekty jednotlivých profesí jsou vypracované podrobněji a obsahují další výkresy - např. řezy kanalizací a vodovodem, podrobnější vykreslené kladečské plány a vyztužení atd.

1. Kompletní architektonická studie 

Výsledkem tohoto procesu je kompletní návrh rodinného domu zpracovaný do elaborátu na formáte A3, který obsahuje výkres situace RD na pozemku, půdorysy všech podlaží, tabulky místností, schematický řez, všechny 2D pohledy, minimálně tři 3D pohledy na objekt z exteriéru, materiálové varianty řešení exteriéru vyobrazené na 3D modelu a stručnou průvodní zprávu.

Pro objekty s víc než 180 m2 plochy se určí individuální sleva na převyšující m2. Cena platí pro 1-podlažní domy, v ostatních případech účtujeme příplatek 20%.

150 Kč/m2 plochy navrhovaného objektu, minimálně 60000 Kč 

2. Základní architektonická studie 

Výsledkem tohoto procesu je návrh rodinného domu zpracovaný v digitální formě ve formátu pdf, který obsahuje výkres situace RD na pozemku, půdorysy všech podlaží, tabulky místností a všechny 2D pohledy.

Pro objekty s víc než 180 m2 plochy se určí individuální sleva na převyšující m2. Cena platí pro 1-podlažní domy, v ostatních případech účtujeme příplatek 20%.


Poznámka
: Uvedené ceny architektonických studií jsou stanovené za předpokladu pokračování v projektu na stavební povolení anebo realizaci stavby. V případě vypracování jen samostatné architektonické studie, se účtuje příplatek 20% k uvedeným cenám.


Poznámka: Obě varianty architektonické studie obsahují jeden návrh na základe požadavku klienta a jednu případnou zásadní změnu návrhu. Drobné úpravy jsou po dobu tvorby návrhu zahrnuté v ceně studie. Drobné úpravy jsou takové, které neovlivňují statické ani funkční řešení objektu.

100 Kč/m2 plochy navrhovaného objektu, minimálně 30000 Kč

3. Projekt na stavební povolení

Projekt na stavební povolení nabízíme na základě ukončené architektonické studie, případně jestli už má klient úplně jasnou a funkční představu o svém budoucím domě (to znamená minimálně fungující půdorys včetně nosných zdí, oken a dveří, nakreslený v měřítku 1:100 anebo 1:50).
Projekt na stavební povolení obsahuje výkres situace objektu, průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, výkresy stavební části (půdorysy, pohledy, řezy), projekt statiky, projekt vodovodu, kanalizace, plynovodu, projekt vytápění, projekt elektroinstalace a bleskosvodu, projekt požární ochrany, výpočet energetické úspornosti budovy a projekty všech potřebných přípojek.


Cena platí pro 1-podlažní domy, v ostatních případech účtujeme příplatek 20%.

Projekt stavby ve svahu (když nejsou základy v jedné rovině) se účtuje příplatek 15% k uvedeným cenám.
Projekt dvojdomku (pokud je identický/ozrcadlený) se připočítává 35% k ceně prvního domu.
Při projekci řadového domu se k ceně prvního domu připočítává 25% za každou bytovou jednotku
.
Poznámka: uvedené ceny zahrnují standardní technické řešení. Cena nezahrnuje řešení klimatizace, rekuperace, tepelného čerpadla, bazénové techniky, fotovoltaických panelů, solárního ohřevu a jiných nadstandardních řešení. Tyto jsou zpoplatněné individuálním příplatkem podle náročnosti řešení.

500 Kč/m2 plochy navrhovaného objektu, minimálně 95000 Kč

4. Projekt pro realizaci stavby (realizační projekt) 

Projekt pro realizaci stavby nabízíme na základě ukončené architektonické studie, případně jestli už má klient úplně jasnou a funkční představu o svém budoucím domě (to znamená minimálně fungující půdorys včetně nosných zdí, oken a dveří, nakreslený v měřítku 1:100 anebo 1:50).

Cena platí pro 1-podlažní domy, v ostatních případech účtujeme příplatek 20%


Projekt stavby ve svahu (když nejsou základy v jedné rovině) se účtuje příplatek 15% k uvedeným cenám.
Projekt dvojdomku (pokud je identický/ozrcadlený) se připočítává 35% k ceně prvního domu.
Při projekci řadového domu se k ceně prvního domu připočítává 25% za každou bytovou jednotku
.
Poznámka: uvedené ceny zahrnují standardní technické řešení. Cena nezahrnuje řešení klimatizace, rekuperace, tepelného čerpadla, bazénové techniky, fotovoltaických panelů, solárního ohřevu a jiných nadstandardních řešení. Tyto jsou zpoplatněné individuálním příplatkem podle náročnosti řešení. 

750 Kč/m2 plochy navrhovaného objektu, minimálně 190000 Kč

5. Zaměření domu, bytu, objektu - pasportizace

Provedením pasportizace je získána přehledně ucelená databáze informací o objektu. Představuje zpracování všech půdorysů budovy, očíslování místností a vytvoření tabulek údajů k místnostem. Obvykle se dodává i řez budovou. Tuto dokumentaci lze využít jako podklad pro investiční záměry (např. stavební úpravy, modernizace, případně rekonstrukce), ale i jako podklad pro zpracování například energetického auditu.

Zaměření objektu se dělá zpravidla u starších domů nebo bytů, kde je plánovaná rekonstrukce a k objektu není žádná dokumentace nebo je nedostatečná.

Od 69 Kč do 180 Kč/ m2 podlahové plochy

6. Modernizace výtahů

Vypracujeme projektovou dokumentaci na modernizaci výtahu ve vašem domě včetně technických návrhů od renomovaných výtahářských firem.

od 39.000 Kč

7. Technický dozor investora

Náplň práce a popis činností:

  • kontrola stavebního deníku zhotovitele
  • kontrola dodržování BOZP a PO na staveništích
  • kontrola kvality prováděných prací a používaného materiálu zhotovitelem
  • pořízení fotodokumentace z kontrol
  • pořízení zápisu z kontrol
  • koordinace projektu se stavbou
  • koordinace zkoušek, průzkumu a kontrol stavby a stavebních konstrukcí
  • kompletace dokladové části pro kolaudaci, kontrola předaných dokladu zhotovitelem

hodinová sazba 

je 800 Kč + náhrady za cestu (500 Kč / hod. cesty + 8 Kč/ km cesty).


8. Konzultační činnost

V rámci odborné konzultace se vám pokusíme v co nejkratším čase předat co nejvíce informací, případně vám pomůžeme s řešením vašeho problému z oblasti stavebnictví. 


Úvodní konzultace k individuálnímu projektu v trvání 30 minut je poskytovaná zdarma. 

1000 Kč/hod 

Každých dalších 15 minut - 250 Kč         + 8 Kč á 1 km


9. Inženýrská činnost

Obstarávání všech potřebných souhlasných stanovisek a dokumentů potřebných pro územní řízení / stavební povolení - zastupování při jednání s úřady. Zajištění stavebního povolení a kolaudace.

650 Kč/ hod

10. Požárně bezpečnostní řešení stavby

Vypracování PBŘ na vaši stavbu.

od 4.000 Kč